Đánh giá tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay ở một số khoa tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 147 View: 600

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, N. A., Nguyễn, T. H., & Nông, T. V. K. (2018). Đánh giá tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay ở một số khoa tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(4), 90–94. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/128

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay ở một số khoa tại Bệnh viện Đa khoaTrung ương Thái Nguyên năm 2017.

Đối tượng và phương pháp: Đối tượng là các Bác sỹ, Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, học sinh, sinh viên. Quan sát trực tiếp việc tuân thủ thực hành vệ sinh tay, điền vào mẫu điều tra chuẩn.

Kết quả: Tỷ lệ tuân thủ cơ hội vệ sinh tay là (58,8%) trong đó, Bác sỹ (53.5%); Điều dưỡng, nữ hộ sinh (64.7 %); Học sinh, sinh viên (45.3%). Kết quả khảo sát thời điểm II là vệ sinh tay trước khi làm thủ thuật vô trùng tuân thủ tỷ lệ cao nhất (72,3%); thời điểm V là vệ sinh tay sau khi tiếp xúc với vật dụng xung quanh bệnh nhân chiếm tỷ lệ tuân thủ thấp (46.4%).

Kết luận: Tỷ lệ tuân thủ cơ hội vệ sinh tay chưa tăng hơn nhiều so với năm 2016 là (57,3%), sự tuân thủ vệ sinh tay tuân thủ chưa đều tại 5 thời điểm. Tỷ lệ tuân thủ kỹ thuật vệ sinh tay chưa đều ở các khoa hệ ngoại, nhân viên y tế thường thiếu sót bước 3 và bước 6.

Từ khóa

hand hygiene, medical staff, students Vệ sinh tay, nhân viên y tế, sinh viên
PDF Download: 147 View: 600
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2018 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng