Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Chất lượng cuộc sống của người bệnh phẫu thuật cắt túi mật do sỏi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Chất lượng cuộc sống của người bệnh phẫu thuật cắt túi mật do sỏi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 183 View: 107

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. D., Vũ, V. T., & Nguyễn, T. D. (2019). Chất lượng cuộc sống của người bệnh phẫu thuật cắt túi mật do sỏi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(1), 66–72. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/158

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh trước và sau phẫu thuật cắt túi mật do sỏi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang với cỡ mẫu 104 người bệnh mắc bệnh sỏi túi mật được phẫu thuật cắt túi mật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định từ tháng 1/2017 đến tháng 5/2017.

Kết quả: Điểm số gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) trung bình của người bệnh sau phẫu thuật một tháng được cải thiện hơn trước phẫu thuật trong các lĩnh vực. Cụ thể, về CLCS chung (70.98 ± 7.38 so với 63.98 ± 10.00, p < 0,001), các triệu chứng cơ bản (73.10 ± 6.58 so với 66.15 ± 10.34, p < 0,001), sức khỏe tinh thần (71.75 ± 9.90 so với 54.80 ± 15.80, p < 0,001), sức khỏe thể chất (68.83 ± 14.50 so với 56.93 ± 17.22, p < 0,001), hoạt động xã hội (69.71 ± 9.96 so với 61.84 ± 11.90, p < 0,001) và các triệu chứng đặc trưng khác (86.12 ± 7.23 so với 80.86 ± 8.99, p < 0,001).

Kết luận: Chất lượng cuộc sống của người bệnh cắt túi mật được cải thiện hơn trước phẫu thuật.

Từ khóa

Quality of life, cholecystectomy surgery, gallbladder stone. Chất lượng cuộc sống, phẫu thuật cắt túi mật, sỏi túi mật
PDF Download: 183 View: 107
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng