Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Nguy cơ stress liên quan đến nghề nghiệp ở điều dưỡng viên: một nghiên cứu cắt ngang dựa vào thang đo expanded nursing stress scale | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Nguy cơ stress liên quan đến nghề nghiệp ở điều dưỡng viên: một nghiên cứu cắt ngang dựa vào thang đo expanded nursing stress scale

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 644 View: 739

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. P. H., Đỗ, M. S., Tăng, T. H., Đào, T. M. H., & Hoàng, T. A. (2020). Nguy cơ stress liên quan đến nghề nghiệp ở điều dưỡng viên: một nghiên cứu cắt ngang dựa vào thang đo expanded nursing stress scale. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(3), 41–49. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/242

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả mức độ nguy cơ stress nghề nghiệp ở điều dưỡng viên tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả, đối tượng nghiên cứu là 281 điều dưỡng viên lâm sàng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên từ 01/2020 đến 06/2020. Đối tượng tự điền thông tin về tình trạng stress theo thang đo Expanded Nursing Stress Scale (ENSS). Mức độ nguy cơ stress được phân thành 03 nhóm: thấp, trung bình, cao.

Kết quả: Các điều dưỡng viên trong nhóm nghiên cứu có mức độ nguy cơ stress trung bình. Trong 8 nhóm vấn đề thì có 4 nhóm có mức độ nguy cơ stress thấp, 4 nhóm vấn đề có mức độ nguy cơ stress trung bình. Thấp nhất là khi có các vấn đề liên quan đến đồng nghiệp điều dưỡng (X ±SD = 1,82 ± 0,36), các vấn đề mâu thuẫn với bác sĩ (X ±SD = 1,90 ± 0,44). Cao nhất khi có vấn đề về người bệnh và gia đình người bệnh (X ±SD = 2,45 ± 0,46).

Kết luận: Mức độ stress của các điều dưỡng viên làm việc tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên ở mức độ trung bình. Thấp nhất là khi có các vấn đề liên quan đến đồng nghiệp điều dưỡng (X ±SD = 1,82 ± 0,36). Cao nhất khi có vấn đề về người bệnh và gia đình người bệnh (X ±SD = 2,45 ± 0,46).

Từ khóa

Stress, nurse, ENSS Stress, điều dưỡng viên, ENSS
PDF Download: 644 View: 739
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2020 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng