Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thay đổi kiến thức về chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt tại nhà của người chăm sóc chính sau can thiệp giáo dục tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định năm 2020 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thay đổi kiến thức về chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt tại nhà của người chăm sóc chính sau can thiệp giáo dục tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định năm 2020

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 64 View: 165

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. D., Lê, T. T., Nguyễn, T. T., Đinh, Q. B., & Mai, T. Y. (2020). Thay đổi kiến thức về chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt tại nhà của người chăm sóc chính sau can thiệp giáo dục tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định năm 2020. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(5), 29–38. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/271

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi kiến thức về chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt tại nhà của người chăm sóc chính sau can thiệp giáo dục.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Can thiệp giáo dục có so sánh trước sau trên 70 người chăm sóc chính tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định về kiến thức chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt tại nhà bằng bộ câu hỏi chuẩn bị trước tại 3 thời điểm: Trước can thiệp, ngay sau can thiệp 1 ngày và sau can thiệp 1 tháng.

Kết quả: Trước can thiệp điểm trung bình kiến thức chung về chăm sóc người bệnh TTPL tại nhà đạt 5,33 ± 1,13 điểm (thang điểm 10). Sau can thiệp 1 ngày điểm trung bình kiến thức chung đạt 9,29 ± 0,48 điểm (tăng 3,96 điểm). Sau can thiệp 1 tháng điểm trung bình kiến thức chung có giảm nhưng vẫn ở mức cao 8,73 ± 0,48 (tăng 3,4 điểm so với trước can thiệp). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,001.

Kết luận: Kiến thức về chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt tại nhà của người chăm sóc chính trước can thiệp còn nhiều hạn chế nhưng đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp

Từ khóa

Schizophrenia, care knowledge, primary caregiver. Tâm thần phân liệt, kiến thức chăm sóc, người chăm sóc chính
PDF Download: 64 View: 165
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2020 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng