Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới kiến thức đánh giá nguy cơ người bệnh té ngã của Điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 88 View: 156

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đinh, T. T. H., Nguyễn, T. M. C., & Phạm, T. B. N. (2020). Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới kiến thức đánh giá nguy cơ người bệnh té ngã của Điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(5), 120–128. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/282

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và xác định một số yếu tố liên quan tới kiến thức đánh giá nguy cơ người bệnh té ngã của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Nam Định.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang với sự tham gia của 170 điều dưỡng trực tiếp chăm sóc người bệnh tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Tiêu chuẩn lựa chọn các điều dưỡng là người trực tiếp chăm sóc người bệnh tại các khoa lâm sàng của Bệnh viện có thời gian làm việc từ 1 năm trở lên. Đánh giá kiến thức của điều dưỡng về dự phòng nguy cơ người bệnh té ngã bằng bộ công cụ “Fall prevention knowledge tests” của tác giả Patricia C. Dykes (2019).

Kết quả: Kiến thức về đánh giá nguy cơ người bệnh té ngã của điều dưỡng còn hạn chế. Trong số 170 điều dưỡng được đánh gái, 1,2% điều dưỡng đạt mức độ kiến thức tốt, 75,9% điều dưỡng có mức độ kiến thức kém. Tuổi, thâm niên công tác, cập nhật kiến thức và nhu cầu đào tạo có liên quan đến kiến thức đánh giá nguy cơ té ngã của điều dưỡng.

Kết luận: Kiến thức đánh giá nguy cơ người bệnh té ngã của điều dưỡng tham gia nghiên cứu rất hạn chế. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự cân thiết phải tổ chức các lớp tập huấn liên quan đến dự phòng té ngã cho người bệnh.

Từ khóa

Knowledge of assessment, patient fall risk, related factors Đánh giá nguy cơ té ngã, kiến thức, yếu tố liên quan.
PDF Download: 88 View: 156
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2020 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng