Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Kiến thức về một số yếu tố tác hại nghề nghiệp của Điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên năm 2020 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Kiến thức về một số yếu tố tác hại nghề nghiệp của Điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên năm 2020

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 367 View: 801

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Võ, T. T. T., Đỗ, M. S., Phạm, T. D., Nguyễn, T. T. N., & Nguyễn, T. M. H. (2020). Kiến thức về một số yếu tố tác hại nghề nghiệp của Điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên năm 2020. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(5), 129–136. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/283

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát kiến thức của điều dưỡng về một số yếu tố tác hại nghề nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên năm 2020.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế cắt ngang mô tả trên 283 điều dưỡng của bệnh viện. Bộ công cụ nghiên cứu được xây dựng dựa trên các hướng dẫn về sức khỏe nghề nghiệp trong ngành y tế. Sử dụng phương pháp chuyên gia để đánh giá tính gia trị và phương pháp test và retest để đánh giá độ tin cậy của thang đo. Các điều dưỡng được phát phiếu tự điền các thông tin liên quan đến nội dung nghiên cứu.

Kết quả: Điều dưỡng có kiến thức đạt về yếu tố tác hại nghề nghiệp còn thấp chỉ có 74,9%, chủ yếu đạt mức trung bình chiếm 68,5% và tốt chỉ có 6,4%, trong đó 66,4% diều dưỡng có kiến thức đạt về yếu tố hóa học và 69,6% điều dưỡng có kiến thức đạt về yếu tố sinh học.

Kết luận: Nhìn chung kiến thức điều dưỡng về yếu tố tác hại nghề nghiệp còn thấp mức kiến thức đạt trở lên chỉ đạt 74,9%, trong đó điều dưỡng có kiến thức đạt trung bình chỉ chiếm 68,5% và tốt có 6,4%. Đặt ra thách thức cho các nhà quản lý bệnh viện cần thiết có kế hoạch lấp đầy những khoảng trống kiến thức đó cho đối tượng điều dưỡng nhằm đảm bảo an toàn trong lúc làm việc.

Từ khóa

Occupational hazardous, biological factors, chemical factors, nursing Tác hại nghề nghiệp, yếu tố sinh học, yếu tố hóa học, điều dưỡng.
PDF Download: 367 View: 801
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2020 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng