Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Đánh giá công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định giai đoạn 2018-2020 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Đánh giá công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định giai đoạn 2018-2020

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 16 View: 30

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. V. A., & Đinh, T. H. (2021). Đánh giá công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định giai đoạn 2018-2020. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(2), 40–48. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/324

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng tư tưởng chính trị của sinh viên và công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên của Nhà trường giai đoạn 2018-2020.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, khảo sát trên 500 sinh viên đại học chính quy khoá 12, 13 và khoá 14.

Kết quả: Trong tổng số 500 sinh viên được khảo sát, có 51,8% sinh viên tự đánh giá tư tưởng chính trị của bản thân ở mức tốt và rất tốt; tỷ lệ sinh viên thể hiện sự tin tưởng và rất tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng lần lượt là 46,4% và 48,8%. Khi được hỏi, 84,2% sinh viên bày tỏ mong muốn được kết nạp vào Đảng. Đối với các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng của Nhà trường, tỷ lệ sinh viên bày tỏ ở mức thích và rất thích lần lượt là 39,2% và 19,0%. Ngoài các học phần lý luận chính trị, các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên của Nhà trường được thực hiện thường xuyên dưới nhiều hình thức và nhiều lực lượng tham gia. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên trả lời có hứng thú khi học các học phần lý luận chính trị khá thấp (19,6%).

Kết luận: Trong giai đoạn 2018-2020, sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã thể hiện tư tưởng chính trị ổn định, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Nhà trường cho sinh viên được thực hiện tốt. Cần tiếp tục đổi mới hình thức và phương pháp để tăng sự hứng thú cho sinh viên đặc biệt đối với phương pháp dạy học các học phần lý luận chính trị.

Từ khóa

Education, politic, ideology, students Giáo dục, chính trị, tư tưởng, sinh viên
PDF Download: 16 View: 30
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng