Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thực trạng sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật của người trồng hoa và cây cảnh tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định, năm 2019 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thực trạng sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật của người trồng hoa và cây cảnh tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định, năm 2019

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 56 View: 87

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đinh, T. P. H., & Nguyễn, T. H. (2021). Thực trạng sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật của người trồng hoa và cây cảnh tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định, năm 2019. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(2), 87–93. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/329

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng sử dụng hoáchất bảo vệ thực vật (HCBVTV) của người trồng hoa và cây cảnh tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định năm 2019.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 226 người trồng hoa và cây cảnh tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định năm 2019.

Kết quả: Khi lựa chọn loại HCBVTV và pha HCBVTV để phun phần lớn đối tượng dựa theo kinh nghiệm bản thân, chiếm tỷ lệ lần lượt 61,9% và 71,7%. Có 5,8% đổ HCBVTV thừa xuống sông; 24,8% đối tượng vứt bao bì HCBVTV ngay trên vườn cảnh; 50,4% rửa bình phun thuốc tại kênh rạch cạnh vườn cảnh; 2,2% thường xuyên ăn uống và 4,4 % thường xuyên hút thuốc lá khi đang làm việc với HCBVTV; 19,9% thi thoảng ăn uống và và 9,3% thi thoảng hút thuốc lá khi đang làm việc với HCBVTV.

Kết luận: Từ kết quả nghiên cứu trên chúng tôi kết luận HCBVTV được sử dụng chưa an toàn do người trồng hoa và cây cảnh còn có một số thực hành chưa phù hợp trong quá trình lựa chọn, pha và phun HCBVTV.

Từ khóa

Peticides, flower and bonsai growers, Nam Phong districts, Nam Dinh city Hoá chất bảo vệ thực vật, người trồng hoa và cây cảnh, xã Nam Phong, thành phố Nam Định
PDF Download: 56 View: 87
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng