Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Kết quả tự đánh giá của sinh viên về mức độ đáp ứng năng lực theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Kết quả tự đánh giá của sinh viên về mức độ đáp ứng năng lực theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 575 View: 424

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, T. M. T., Lê, V. T., Đặng, T. N. T., Đỗ, T. H., Lâm, T. T. T., Hồ, T. T. P., Bùi, T. N., & Lê, T. M. L. (2021). Kết quả tự đánh giá của sinh viên về mức độ đáp ứng năng lực theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(3), 37–46. https://doi.org/10.54436/jns.2021.3.342

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định mức độ đáp ứng năng lực theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông qua tự đánh giá của sinh viên, năm 2020.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 93 sinh viên lớp Cử nhân Điều dưỡng đa khoa chính quy niên khóa 2016-2020 đã hoàn tất chương trình đào tạo.

Kết quả: Có 55.9% sinh viên tự đánh giá năng lực bản thân đáp ứng mức độ trung bình và 44.1% sinh viên tự đánh giá đáp ứng mức độ cao đối với năng lực “Thực hành chăm sóc bệnh nhân đảm bảo an toàn dựa trên bằng chứng”. Đối với năng lực “Quản lý, cải tiến chất lượng chăm sóc, nghiên cứu khoa học và phát triển nghề nghiệp” có 38.7% sinh viên tự đánh giá đạt mức độ đáp ứng trung bình và 61,3% đạt mức độ đáp ứng cao. Tỷ lệ sinh viên tự đánh giá về năng lực “Tuân thủ các quy định của pháp luật và chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực hành lâm sàng” đạt mức độ đáp ứng trung bình (15.1%) và đáp ứng cao (83.9%).

Kết luận: Hầu hết các sinh viên tự đánh giá năng lực bản thân đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ở mức độ trung bình và mức độ cao. Tuy nhiên vẫn còn một số năng lực về thực hành sơ cứu - cấp cứu, liên quan đến phản ứng thuốc - tương tác thuốc và tham gia nghiên cứu khoa học cần được rèn luyện thêm.

https://doi.org/10.54436/jns.2021.3.342

Từ khóa

Competency, outcome standards, self-assessment, bachelor of nursing Năng lực, chuẩn đầu ra, tự đánh giá, cử nhân điều dưỡng
PDF Download: 575 View: 424
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng