Thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi mắc bệnh tiêu chảy cấp của bà mẹ tại Bệnh viện Nhi Nam Định sau giáo dục sức khỏe

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 132 View: 326

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Mai, L. Q., & Vũ, V. T. (2022). Thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi mắc bệnh tiêu chảy cấp của bà mẹ tại Bệnh viện Nhi Nam Định sau giáo dục sức khỏe. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(4), 65–76. https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.384

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi mắc bệnh tiêu chảy cấp của bà mẹ tại Bệnh viện Nhi Nam Định sau giáo dục sức khỏe.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp giáo dục sức khoẻ có so sánh trước sau tiến hành trên 110 bà mẹ có con dưới 2 tuổi mắc tiêu chảy cấp tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định. Đối tượng nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn chọn mẫu được phỏng vấn 2 lần bằng bộ công cụ chuẩn bị trước. Trong đó, phỏng vấn trực tiếp bà mẹ lần 1 khi trẻ vào viện ổn định trong khoảng thời gian 24 giờ. Phân tích tìm ra kiến thức còn thiếu và yếu của bà mẹ, tiến hành can thiệp giáo dục sức khỏe và đánh giá lại kiến thức chăm sóc trẻ tiêu chảy cấp của bà mẹ sau can thiệp 1 tuần.

Kết quả: Thực trạng kiến thức chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi mắc bệnh tiêu chảy cấp của bà mẹ tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định chưa tốt. Cụ thể: Trước can thiệp, bà mẹ có kiến thức tốt chiếm tỷ lệ rất thấp 4,5%; bà mẹ có kiến thức khá 8,2%; kiến thức trung bình 21,8%, kiến thức kém 65,5%. Sau can thiệp giáo dục sức khỏe, kiến thức chăm sóc của bà mẹ có con dưới 2 tuổi mắc tiêu chảy cấp điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2021 được cải thiện đáng kể. Sau can thiệp 1 tuần: Bà mẹ có kiến thức tốt là 80,9%, kiến thức khá là 17,3%, kiến thức trung bình là 1,8% và không có kiến thức kém.

Kết luận: Kiến thức chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi mắc bệnh tiêu chảy cấp của bà mẹ tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định được cải thiện đáng kể sau can thiệp 1 tuần. Cần tiếp tục nhân rộng mô hình giáo dục sức khỏe cho bà mẹ có con mắc tiêu chảy cấp ở các bệnh viện khác trong tỉnh Nam Định.

https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.384

Từ khóa

Tiêu chảy cấp, kiến thức của mẹ, bệnh viện Nhi Nam Định Acute diarrhea, mother’s knowledge, Nam Dinh Paediatric Hospital
PDF Download: 132 View: 326

Tài liệu tham khảo

Troeger C, Blacker B, et al (2018). Estimates of the global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of lower respiratory infections in 195 countries, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet infectious diseases. 18(11),1191-1210.

Kirk MD, Angulo FJ, et al (2017). Diarrhoeal disease in children due to contaminated food. Bulletin of the World Health Organization. 95(3),233

Bộ Y Tế (2015). Xử trí lồng ghép các bệnh thường gặp ở trẻ em. Nhà Xuất bản Y học. 41-46.

Bộ Y Tế (2009). Tài liệu hướng dẫn chăm sóc và xử trí tiêu chảy ở trẻ em ( Ban hành kèm theo Quyết định số: 4121 /QĐ - BYT ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Bộ Trưởng - Bộ Y Tế).

Tưởng Thị Huế (2017). Thay đổi kiến thức chăm sóc và phòng bệnh của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy điều trị tại bệnh viện Nhi Nam Định sau can thiệp giáo dục. Luận văn thạc sĩ Điều dưỡng, Trường Đại Học Điều dưỡng Nam Định.

Mạc Hùng Tăng, Trần Đỗ Hùng (2012). Khảo sát kiến thức phòng chống tiêu chảy cấp của bà mẹ có con dưới 5 tuổi ở xã Thuận Hoà, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm 2010. Tạp chí Y học thực hành. 816(4),130-134.

Nguyễn Đức Hùng (2013). Thực trạng bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ dưới 5 tuổi và kiến thức, thực hành của bà mẹ tại bệnh viện Nhi Hải Dương năm 2013, Luận văn bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Nguyễn Việt Hùng và cộng sự (2011). Sự lan truyền và tính kháng kháng sinh của Escherichia coli trong nước thải ở Hà Nam. Tạp chí Y tế công cộng. 12(8),63-67.

Nguyễn Thị Việt Hà (2014). Đồng thuận về chẩn đoán và điều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em. Hội nghị Nhi khoa toàn quốc lần thứ XXI, Bệnh viện Trung ương Huế, ngày 16-17/5/2014

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng