Thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ viêm phổi của bà mẹ có con dưới 2 tuổi sau giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 182 View: 485

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. H., & Vũ, V. T. (2022). Thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ viêm phổi của bà mẹ có con dưới 2 tuổi sau giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(4), 77–86. https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.385

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ viêm phổi của bà mẹ có con dưới 2 tuổi sau giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp giáo dục sức khỏe có so sánh trước - sau trên một nhóm đối tượng là 120 bà mẹ có con dưới 2 tuổi mắc viêm phổi điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình từ tháng 03 đến tháng 05 năm 2021.

Kết quả: Trước can thiệp, tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng về viêm phổi là 26,7% với điểm trung bình kiến thức là 9,4 ± 2,6 trên tổng số 24 điểm. Sau giáo dục sức khỏe, tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng về viêm phổi là 99,2%, với điểm trung bình kiến thức là 20,4 ± 2,8 trên tổng số 24 điểm. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01.

Kết luận: Kiến thức về bệnh, chăm sóc và dự phòng viêm phổi của các bà mẹ còn hạn chế trước can thiệp giáo dục sức khỏe. Sau giáo dục sức khỏe kiến thức của bà mẹ được cải thiện đáng kể, điều này cho thấy hiệu quả của giáo dục sức khỏe trong việc nâng cao kiến thức cho các bà mẹ về bệnh, chăm sóc và dự phòng viêm phổi.

https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.385

Từ khóa

Viêm phổi, trẻ dưới 2 tuổi, kiến thức của bà mẹ Pneumonia, children under 2 years old, mothers’ knowledge
PDF Download: 182 View: 485

Tài liệu tham khảo

Rudan I, Boschi-Pinto C, Biloglav Z et al (2008). Epidemiology and etiology of childhood pneumonia. Bull World Health Organ; 86(5):408-16.

Druetz T, Siekmans K, Goossens S et al (2015). The community case management of pneumonia in Africa: a review of the evidence. Health Policy and Planning, Volume 30, Issue 2, Pages 253–266

Child Health (2016). Monitoring the situation of children and women.

Phuong N.T, Hoang T.T, Van P.H et al (2017). Encouraging rational antibiotic use in childhood pneumonia: a focus on Vietnam and the Western Pacific Region. Pneumonia (Nathan). 2017; 9(1), 1-9.

Bộ Y tế (2014). Quyết định số 101/QĐ-BYT ngày 09/01/2014 về việc ban hành hướng dẫn xử trí viêm phổi ở trẻ em.

Kumar R, Hashmi A, Soomro L et al (2012). Knowledge attitude and practice about acute respiratory infection among the mothers of under five children attending civil Hospital Mithi Tharparkar Desert. Primary Health Care: Open Access, 2(108), 2167-1079.1000108.

Siswanto E, Bhuiyan S & Chompikul J (2007). Knowledge and perception of pneumonai disease among mothers of children under five years attending Nakhon Pathom General Hospital, Thailand. semanticscholar,

Nguyễn Thị Đài Trang và Trần Đỗ Hùng (2013). Khảo sát kiến thức về chăm sóc của các bà mẹ có con bị viêm phổi tại bệnh viện nhi đồng Cần Thơ. Tạp chí y học thực hành. 6(23-27).

Nguyễn Xuân Lành (2013). Kiến thức về bệnh viêm phổi của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi và các yếu tố liên quan, Luận văn thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Hoài Trang; (2020), “Đánh giá hoạt động tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh tại bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2”, Tạp chí y học lâm sàng (60).

Trần Thị Ly (2017). Thực trạng nhận thức của bà mẹ về chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi tại khoa Nhi bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2017, Luận văn thạc sỹ điều dưỡng, Trường Đại học điều dưỡng Nam Định.

Đỗ Thị Phương (2019). Kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của các bà mẹ tại bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng năm 2019, Luận văn thạc sỹ điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Đỗ Thị Hòa (2017).Thay đổi kiến thức và thái độ về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính sau giáo dục sức khỏe của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sĩ điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Gálvez C.A, Modeste N, Lee J.W et al (2002). Peruvian mothers’ knowledge and recognition of pneumonia in children under 5 years of age. 11, 99-108

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng