Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú đối với công tác chăm sóc của điều dưỡng và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2021

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 408 View: 829

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N., Đặng, T. H., Nguyễn, T. V. N., Đinh, T. Q. N., Trần , T. L., Nguyễn , T. A., Hoàng, T. A. Đào, Nguyễn, T. T. H., & Phạm, N. T. (2022). Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú đối với công tác chăm sóc của điều dưỡng và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2021. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(02), 6–18. https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.426

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả mức độ hài lòng của người bệnh nội trú đối với công tác chăm sóc của điều dưỡng và xác định một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2021.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả được thực hiện trên 358 người bệnh nội trú tại các khoa lâm sàng Nội và Ngoại khoa của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn từ tháng 3/2021 đến 10/2021.

Kết quả: Điểm trung bình về sự hài lòng của người bệnh đối với công tác chăm sóc của điều dưỡng là 79,56±10,54. Phần lớn người bệnh đánh giá sự hài lòng đối với công tác chăm sóc của điều dưỡng ở mức tốt và rất tốt chiếm 71,51%, mức khá chiếm 26,54%, chỉ có 1,96% đánh giá ở mức trung bình. Người bệnh đánh giá sự hài lòng cao nhất đối với câu hỏi liên quan đến “Điều dưỡng viên có kỹ năng tay nghề thành thạo khi thực hiện chăm sóc ông/bà ví dụ như thực hiện thuốc cho ông/bà”, tuy nhiên người bệnh đánh giá sự hài lòng thấp nhất với câu hỏi về “Điều dưỡng viên tạo môi trường yên tĩnh cho ông/bà” và “Điều dưỡng viên tạo môi trường riêng tư cho ông/bà”. Người bệnh không có bệnh mãn tính kèm theo có mức độ hài lòng thấp hơn so với nhóm có 1 bệnh mãn tính với OR = 0,34 (95%CI: 0,19 - 0,62) và mức độ hài lòng thấp hơn so với nhóm có từ 3 bệnh mãn tính trở lên với OR = 0,29 (95% CI: 0,11 – 0,77). Kết luận: Nhìn chung, kết quả của nghiên cứu cho thấy điều dưỡng đã thực hiện việc cung cấp thông tin và đưa ra các giải thích rõ ràng và cần thiết tới người bệnh, cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng chất lượng cao để đảm bảo sự hài lòng của người bệnh trong thời gian nằm viện điều trị. Đào tạo liên tục cho điều dưỡng về giao tiếp ứng xử để người điều dưỡng thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ của mình trong công tác chăm sóc người bệnh.   

https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.426

Từ khóa

điều dưỡng, sự hài lòng của người bệnh, Công tác chăm sóc của điều dưỡng Nurses, Patients’ satisfaction, Nursing care services
PDF Download: 408 View: 829

Tài liệu tham khảo

Anita Karaca và Zehra Durna (2019). Patient satisfaction with the quality of nursing care. Nursing Open, 6, 535-545. doi: 10.1002/nop2.237.

Henok Mulugeta, Fasil Wagnew, Getenet Dessie, Henok Biresaw, andTesfa Dejenie Habtewold (2019). Patient satisfaction with nursing care in Ethiopia: A systematic review and meta-analysis. BMC Nursing, 18(27). doi: 10.1186/s12912-019-0348-9.

Denise F Polit and Frances M Yang (2016). Measurement and the measurement of change: A primer for the health professions. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Heather Spence Laschinger, Linda McGillis Hall, and Joan Almost (2004). A psychometric analysis of the patient satisfaction with nursing care quality questionnaire: An actionable approach to measuring patient satisfaction. Journal of Nursing Care Quality, 20(3), pp 220-230. doi: 10.1097/00001786-200507000-00006.

Valmi D Sousa & Wilaiporn Rojjanasrirat(2011). Translation, adaptation and validation of instruments or scales for use in cross-cultural health care research: A clear and user-friendly guideline. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 17(2), 268-274. doi:10.1111/j.1365-2753.2010.01434x.

Dragana Milutinovic, Dragana Simin, Nina Brkic, andSilvija Brkic (2012). The patient satisfaction with nursing care quality: the psychometric study of the Serbian version of PSNCQ questionnaire. Scandinavian. doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.00969.x.

Atallah, M. A., Hamdan‐Mansour, A. M., Al‐Sayed, M. M., & Aboshaiqah, A. E. (2013). Patients’ satisfaction with the quality of nursing care provided: The Saudi experience. International Journal of Nursing Practice, 19(6), 584-590. doi: 10.1111/ijn.12102.

Ottosson, B., Hallberg, I. R., Axelsson, K., & Loven, L. (1997). Patients ‘satisfaction with surgical care impaired by cuts in expenditure and after interventions to improve nursing care at a surgical clinic. International Journal for Quality in Health Care, 9(1), 43-53. doi: 10.1093/intqhc/9.1.43.

González-Valentín, A., Padín-López, S., & de Ramón-Garrido, E. (2005). Patient satisfaction with nursing care in a regional university hospital in southern Spain. Journal of Nursing Care Quality, 20(1), 63-72. doi: 10.1097/00001786-200501000-00011.

Rahmqvist, M. (2001). Patient satisfaction in relation to age, health status and other background factors: a model for comparisons of care units. International Journal for Quality in Health Care, 13(5), 385-390. doi: 10.1093/intqhc/13.5.385.

Liu, Y., & Wang, G. (2007). Inpatient satisfaction with nursing care and factors influencing satisfaction in a teaching hospital in China. Journal of Nursing Care Quality, 22(3), 266-271. doi: 10.1097/01.NCQ.0000277785.52428.a5.

Uzun, Ö. (2001). Patient satisfaction with nursing care at a university hospital in Turkey. Journal of Nursing Care Quality, 16(1), 24-33. doi: 10.1097/00001786-200110000-00004.

Abramowitz, S., Coté, A. A., & Berry, E. (1987). Analyzing patient satisfaction: a multianalytic approach. Quality Review Bulletin, 13(4), 122-130. doi: 10.1016/s0097-5990(16)30118-x.

Larrabee, J. H., Ostrow, C. L., Withrow, M. L., Janney, M. A., Hobbs Jr, G. R., & Burant, C. (2004). Predictors of patient satisfaction with inpatient hospital nursing care. Research in Nursing &Health, 27(4), 254-268. doi: 10.1002/nur.20021.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng