Kiến thức, nhu cầu đào tạo về sơ cấp cứu ban đầu của giáo viên một số trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Nam Định năm 2021

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 98 View: 239

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, T. H., Phạm, T. T. H., & Vũ, V. Đẩu. (2022). Kiến thức, nhu cầu đào tạo về sơ cấp cứu ban đầu của giáo viên một số trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Nam Định năm 2021. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(02), 104–114. https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.442

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, các yếu tố liên quan đến kiến thức, xác định nhu cầu đào tạo về sơ cấp cứu ban đầu của giáo viên một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Nam Định năm 2021.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang bằng bộ câu hỏi điều tra trên 394 giáo viên tiểu học tại 10 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Nam Định.

Kết quả: Điểm trung bình của kiến thức về sơ cấp cứu của giáo viên là 7,84 ± 5,113. Tỷ lệ giáo viên có kiến thức đạt là 130/394 chiếm 33% và 264/394 giáo viên chưa đạt kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu chiếm 67%. Có sự liên quan giữa điểm kiến thức sơ cấp cứu với số năm công tác và tỉ lệ tham gia các khóa tập huấn sơ cấp cứu. Có 97,7% giáo viên có nhu cầu tham gia các lớp tập huấn về sơ cấp cứu ban đầu.

Kết luận: Hầu hết các giáo viên tham gia nghiên cứu đều nhận thấy tầm quan trọng của sơ cấp cứu (96,4%). Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng kiến thức về sơ cấp cứu của giáo viên chưa cao (kiến thức chưa đạt 67%), đa số giáo viên có nhu cầu được đào tạo về sơ cấp cứu (97,7%). Do đó các khóa đào tạo về sơ cấp cứu nên được tổ chức cho giáo viên bằng các buổi tập huấn lý thuyết và thực hành trực tiếp tại các trường tiểu học.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.442

Từ khóa

Sơ cấp cứu ban đầu; Giáo viên tiểu học; kiến thức; nhu cầu đào tạo. First aid; Primary school teachers; knowledge; training needs.
PDF Download: 98 View: 239

Tài liệu tham khảo

Lương Ngọc Khuê và Đặng Quốc Tuấn (2014), Tài liệu đào tạo cấp cứu cơ bản, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Cao Xuân Ngọc; (2013), Khảo sát kiến thức,thái độ và nhu cầu đào tạo về sơ cấp cứu ban đầu của tân sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Thị Khánh Linh và các cộng sự. (2019), “Nghiên cứu kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu của sinh viên tại các trường đại học trên thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân. 1(32), tr. 17-23.

Ngô Huy Hoàng; Phạm Thị Thu Hương (2020), Giáo trình nghiên cứu khoa học Điều dưỡng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 146 -152.

Yassir Al-Kubaisy và các cộng sự. (2019), “Teachers’ awareness regarding first-aid management and control of epistaxis inside schools in Riyadh region, Saudi Arabia”, International Journal of Medicine in Developing Countries. 3(12), tr. 1135-1139. doi: 10.24911/IJMDC.51-1572536771

American Heart Association (2017), “Highlights of the 2017 American Heart Association Focused Updates on Adult and Pediatric Basic Life Support and Cardiopulmonary Resuscitation Quality: An Update to the American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care”, ahajournals , Vol. 137, No. 1. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000540

Nawaf Rn Amro và Mohammad. Qtait (2017), “General knowledge & attitude of first aid among schoolteacher’s in Palestine”, International Journal of Innovative Research in Medical Science. 2(4), tr. 660-665. https://doi.org/10.23958/ijirms/vol02-i04/05

S Barathi và Ms. Manisha. R; (2019), “Assessment of knowledge regading first aid measures for common injuries in children among school teachers.”, Indian Journal of Applied Research. 9(8), tr. 03-05. doi:10.36106/ijar

Nitin Joseph và các cộng sự. (2015), “Awareness, attitudes and practices of first aid among school teachers in Mangalore, south India”, Prim health care. 7(4), tr. 274-281. doi: 10.1071/hc15274

Wubet Taklual, Maru Mekie và Chalachew. Yenew (2020), “Determinants of first aid knowledge and basic practice among elementary school teachers in Debre Tabor Town, Northcentral Ethiopia”, The Open Public Health Journal. 13(1). DOI: 10.2174/1874944502013010380

WHO (2006), “Child and adolescent injury prevention: A WHO plan foraction 2006-2015,” World Health Organization: Geneva, Switzerland.

WHO & UNICEF (2009), “ World report on child injury prevention 2008”. ISBN ISBN-13 978 92 9061 400 5, tr. 125-147.

First aid - Wikipedia. the free encyclopedia:Accessed date 2020 Jul 18., tại trang web https://en.wikipedia.org/wiki/First_aid.

Afrasyab Khan và các cộng sự. (2010), “Knowledge attitude and practices of undergraduate students regarding first aid measures”, Journal of the Pakistan Medical Association. 60(1), tr. 68-72.

Stefania Sosnowska và Tomasz . Kostka (2003), “Epidemiology of school accidents during a six school-year period in one region in Poland”, European journal of epidemiology. 18(10), tr. 977-982. doi: 10.1023/a:1025802203726.

WHO (2002), “ The Injury Chart Book - A graphical overview of the global burden ofinjuries.”, ISBN 92 (4), tr. 156220 X.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng