Kiến thức và thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2021

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 326 View: 618

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, P. A., & Nguyễn, T. N. (2022). Kiến thức và thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2021 . Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(02), 155–168. https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.462

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức và thực hành tự chăm sóc bàn chân và xác định một số yếu tố liên quan của người bệnh đái tháo đường điều trị ngoại trú tại bệnh viện Thanh Nhàn năm 2021.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 153 người bệnh đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Thanh Nhàn- Hà Nội trong thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021.

Kết quả: Điểm trung bình kiến thức là 15,4 ± 3,83, trong đó người bệnh có mức độ kiến thức kém chiếm 15,0%, mức độ kiến thức trung bình chiếm 16,3% và mức độ kiến thức tốt chiếm 68,6%. Điểm trung bình thực hành chăm sóc bàn chân của người bệnh là 72,7 ± 12,2 với những người bệnh có điểm thực hành được loại ở mức kém chiếm 6,5%, trung bình chiếm 79,1%, và thực hành tốt/đúng chỉ chiếm 14,4%. Kết quả phân tích mối tương quan chỉ ra rằng kiến thức và thời gian phát hiện bệnh có mối tương quan với thực hành tự chăm sóc bàn chân với các giá trị tương ứng r=0,45 với p<0,001 và r=-0,23 với p<0,01.

Kết luận: Nghiên cứu chỉ ra phần lớn người bệnh có kiến thức tốt về tự chăm sóc bàn chân, tuy nhiên về thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh chỉ được đánh giá ở mức trung bình chiếm phần lớn. Điều dưỡng có thể cung cấp các chương trình tư vấn giáo dục sức khoẻ dựa vào các yếu tố liên quan để nâng cao năng lực tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.462

Từ khóa

Đái tháo đường, kiến thức chăm sóc bàn chân, thực hành chăm sóc bàn chân Diabetes mellitus, foot self-care knowledge, foot self-care practice
PDF Download: 326 View: 618

Tài liệu tham khảo

Bộ Y Tế (2021), Quyết định 1353 về việc ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường týp 2, Bộ Y tế, Hà Nội, chủ biên, Hà Nội.

International Diabetes Federation (2015). IDF Diabetes Atlas Seventh Edition, International Diabetes Federation, p.1-142.

Tạ Văn Bình (2001), Tình hình chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường ở Việt nam và một số quốc gia Châu Á , Tạp chí Y học thực hành (11), tr. 34.

Tạ Văn Bình (2016), Dịch tễ học bệnh ĐTĐ ở Việt Nam. Các phương pháp điều trị và biện pháp dự phòng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

WHO (2003), Adherence to longterm therapies: Evidence for action, Geneva, Switzerland, tr. 211.

WHO (2016), Global Report on Diabetes, chủ biên, tr. 30-31.

Đỗ Trung Quân (2006), Biến chứng bệnh đái tháo đường và điều trị, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Adarmouch L, Elyacoubi A, Dahmash L et al (2017). Short-term effectiveness of a culturally tailored educational intervention on foot self-care among type 2 diabetes patients in Morocco. Journal of Clinical & Translational Endocrinology, 7, p.54-59. doi: 10.1016/j.jcte.2017.01.002

Mohamed H.A, Elsaher H.E, Aref M.S et al (2015). The Effect of Diabetic Foot Care Training Program on Elderly Adults’ Outcome. Journal of Nursing and Health Science, 4(4), p.14-20. DOI: 10.9790/1959-04441420

Hồ P.T & Ngô H.H. Thay đổi kiến thức và thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Tạp chí Khoa học Điều Dưỡng. 2018; 1(2): 7-14.

Vũ Thị Là (2011). Kiến thức, thái độ, hành vi tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 khám và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Luận văn Thạc sỹ Y học, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

American Diabetes Association (2011), Executive Summary: Standards of Medical Care in Diabetes-2011, Diabetes Care. 34(1), tr. 4-10. https://doi.org/10.2337/dc11-S004

American Diabetes Asociation (2016), Evaluation and treatment of Diabetes Food Ulcers truy cập ngày, tại trang web from http://clinical.diabetesjournals.org/content/24/2/91.full.

Vatankhanh N & el al (2009), The effectiveness of foot care education on people with diabetes in Tehran, Iran. Retrived 13/9/2009, doi: 10.1016/j.pcd.2009.05.003

Maria Lucia Zanetti Roseanne Montargil Rocha, & Manoel Antonio dos Santos (2008), Behavior and knowlege: basis for prevention of diabetic foot, Acta Paul Enferm. 22 (1), pp 17-23. DOI: 10.1590/S0103-21002009000100003

Adibe M.O Jackson I.L, Okonta M.J et al (2014), Knowledge of self-care among type 2 diabetes patients in two states of Nigeria, Pharmacy Practice. 12(3), 404. doi: 10.4321/s1886-36552014000300001

Lê Tuyết Hoa (2008). Nghiên cứu xác định yếu tố nguy cơ loét bàn chân ở người bệnh Đái tháo đường, Luận án Tiến sĩ Y học, Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh.

Winnie Mandewo et al. (2014), Non-Adherence To Treatment Among Diabetic Patients Attending Outpatients Clinic At Mutare Provincial Hospital, Manicaland Province, Zimbabwe, International Journal of Scientific & Technology Research 3(9), pp. 66-86.

Nguyễn Vũ Huyền Anh (2017), Đánh giá kiến thức tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên năm 2016, Luận văn Thạc sỹ Điều dưỡng, Đại học Điều dưỡng Nam Định, thành phố Nam Định.

Sascha; Mayer Schmidt, Herbert; Panfil, Eva-Maria (2008), Diabetes foot self-care practices in the German population, Journal of Clinical Nursing. 7(21), 2920-2926.doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02352.x

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng