Đánh giá năng lực thực hành dựa vào bằng chứng (EBP) của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 657 View: 1079

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Dương, T. N. B., Nguyễn, T. T. H., Dương, T. T., & Nguyễn, L. N. M. (2022). Đánh giá năng lực thực hành dựa vào bằng chứng (EBP) của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(04), 60–69. https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.499

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá năng lực Thực hành dựa vào bằng chứng (EBP) của sinh viên điều dưỡng, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố rào cản và tìm hiểu các yếu tố liên quan.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 134 sinh viên trường Đại học Duy Tân từ tháng 11/2021 đến tháng 1/2022. Bộ công cụ gồm 3 phần: đặc điểm nhân khẩu học, thang đánh giá năng lực EBP và thang đánh giá các mức độ ảnh hưởng của các yếu tố rào cản.

Kết quả: Sinh viên có năng lực tự nhận thức về EBP là 3,67 ± 0,49. Các yếu tố rào cản ảnh hưởng quan trọng nhất đến kỹ năng EBP là thiếu thời gian và thiếu sự quan tâm thích thú. Điểm trung bình kiến thức, thái độ và kỹ năng EBP có sự khác biệt với đặc điểm nhân khẩu học như năm học, xếp loại học lực, học/tham gia tập huấn về EBP, tần suất sử dụng internet, trình độ tiếng Anh (p < 0,05).

Kết luận: Năng lực thực hành dựa vào bằng chứng của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Duy Tân khá cao. Tuy nhiên, vẫn còn các rào cản ảnh hưởng đến việc áp dụng EBP của sinh viên, đây cũng là thách thức đối với các nhà giáo dục điều dưỡng cần đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng chương trình giáo dục điều dưỡng.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.499

Từ khóa

Thực hành dựa vào bằng chứng, sinh viên Điều dưỡng, rào cản Evidence-based practice, nursing students, barriers
PDF Download: 657 View: 1079

Tài liệu tham khảo

Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.

Pearson A, Jordan Z. Evidence-based healthcare in developing countries. International Journal of Evidence-Based Healthcare. 2010;8(2):97-100. DOI:10.1111/j.1479-6988.2010.00164.x

Saunders H, Gallagher-Ford L, Kvist T, Vehviläinen-Julkunen K. Practicing healthcare professionals’ evidence-based practice competencies: An overview of systematic reviews. Worldviews on Evidence-Based Nursing. 2019;16(3):176-85. doi: 10.1111/wvn.12363

Shayan SJ, Kiwanuka F, Nakaye Z. Barriers associated with evidence-based practice among nurses in low-and middle-income countries: A systematic review. Worldviews on Evidence-Based Nursing. 2019;16(1):12-20. doi: 10.1111/wvn.12337

Thorsteinsson HS, Sveinsdóttir H. Readiness for and predictors of evidence-based practice of acute-care nurses: A cross-sectional postal survey. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2014;28(3):572-81. doi: 10.1111/scs.12083

Farokhzadian J, Khajouei R, Ahmadian L. Evaluating factors associated with implementing evidence-based practice in nursing. Journal of evaluation in clinical practice. 2015;21(6):1107-13. doi: 10.1111/jep.12480

Zhao J, Liu X, Zhang W, Xing Y, Cho SW, Hao Y. Evidence-based nursing outputs and hot spot analysis of the last 5 years in mainland China: Results of a bibliometric analysis. International Journal of Nursing Practice. 2018;24(2):e12628. doi: 10.1111/ijn.12628

Aglen B. Pedagogical strategies to teach bachelor students evidence-based practice: A systematic review. Nurse education today. 2016;36:255-63. doi: 10.1016/j.nedt.2015.08.025

Hitch D, Nicola-Richmond K. Instructional practices for evidence-based practice with pre-registration allied health students: a review of recent research and developments. Advances in health sciences education. 2017;22(4):1031-45. doi: 10.1007/s10459-016-9702-9

Leach MJ, Hofmeyer A, Bobridge A. The impact of research education on student nurse attitude, skill and uptake of evidence-based practice: a descriptive longitudinal survey. Journal of clinical nursing. 2016;25(1-2):194-203. doi: 10.1111/jocn.13103

Thomas A, Saroyan A, Dauphinee WD. Evidence-based practice: a review of theoretical assumptions and effectiveness of teaching and assessment interventions in health professions. Advances in health sciences education. 2011;16(2):253-76. doi: 10.1007/s10459-010-9251-6

Nguyễn Thị Ngọc Minh. Nghiên cứu việc áp dụng thực hành điều dưỡng dựa vào bằng chứng tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Tạp chí Y học Thực hành. 2016;1005:221-6.

Phạm Thị Oanh, Lương Thị Hoa, Hoàng Trung Kiên. Kiến thức, thái độ và kĩ năng của điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng (EBP). Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 2018;187(11):157-62.

Nguyễn Thị Bích Trâm, Trần Thị Hoàng Oanh, Bùi Thị Diệu. Nhận thức của điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 2020;5(3):148.

Mackey A, Bassendowski S. The history of evidence-based practice in nursing education and practice. Journal of Professional Nursing. 2017;33(1):51-5. doi: 10.1016/j.profnurs.2016.05.009

Buxton TG, Chappell L, Wang S-Y. English Version of the Evidence-Based Practice Competence Questionnaire: Validity Assessment Among Nursing Students. 2019;25(11-12):1548-56.

Ruzafa-Martinez M, Lopez-Iborra L, Moreno-Casbas T, Madrigal-Torres M. Development and validation of the competence in evidence based practice questionnaire (EBP-COQ) among nursing students. BMC medical education. 2013;13(1):1-10. doi: 10.1186/1472-6920-13-19

AlKetbi H, Hegazy F, Alnaqbi A, Shousha T. Evidence-based practice by physiotherapists in UAE: Investigating behavior, attitudes, awareness, knowledge and barriers. PloS one. 2021;16(6):e0253215. doi: 10.1371/journal.pone.0253215

AbuRuz ME, Hayeah HA, Al - Dweik G, Al - Akash HY. Knowledge, attitudes, and practice about evidence - based practice: a Jordanian study. Health Science Journal. 2017;11(2):0-.DOI:10.21767/1791-809X.1000485

Jalali-Nia SF, Candidate, Salsali M, Dehghan-Nayeri N, Ebadi A. Effect of evidence-based education on Iranian nursing students’ knowledge and attitude. Nursing & health sciences. 2011;13(2):221-227. doi: 10.1111/j.1442-2018.2011.00603.x

Panhale VP, Bellare B. Evidence-based practice among physiotherapy practitioners in Mumbai, India. Education for health. 2015;28(2):154. doi: 10.4103/1357-6283.170119

Kermanshahi S, Parvinian AM. Barriers to implementation of evidence-based care: viewpoints of nursing staff. Iranian Journal of Medical Education, 2012;12(2):84-92.

Sadeghi-Ghyassi F, Olfati N, Dastgiri S, Maghbouli L. Evidence based practice: perspectives of Iranian urologists. Urology Journal. 2014;10(4):1099-105.

Scurlock-Evans L, Upton P, Upton D. Evidence-based practice in physiotherapy: a systematic review of barriers, enablers and interventions. Physiotherapy. 2014;100(3):208-19. DOI: 10.1016/j.physio.2014.03.001

Hess D, Frantz J. Self-assessment of final-year undergraduate physiotherapy students’ literature-searching behaviour, self-perceived knowledge of their own critical appraisal skills and evidence-based practice beliefs. African Journal of Health Professions Education. 2016;8(2):174-7. DOI: 10.7196/AJHPE.2016.v8i2.580

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng