Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến thay đổi lối sống tại nhà của người bệnh tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Phú Hoà - tỉnh Phú Yên

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 80 View: 111

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hồ, T. L. V., Trịnh, V. H., Phạm, V. C., & Hoàng, T. H. (2022). Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến thay đổi lối sống tại nhà của người bệnh tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Phú Hoà - tỉnh Phú Yên. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(04), 44–59. https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.512

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thực hành thay đổi lối sống tại nhà của người bệnh tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú và xác định một số yếu tố liên quan tại Trung tâm y tế huyện Phú Hoà – tỉnh Phú Yên.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, đã được thực hiện với cỡ mẫu 132 người bệnh tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế huyện Phú Hoà – tỉnh Phú Yên từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022.

Kết quả: Tỷ lệ người bệnh có kiến thức đúng về thay đổi lối sống tại nhà là 75%. Tỷ lệ người bệnh thực hành đạt về thay đổi lối sống của người bệnh THA đang điều trị ngoại trú tại trung tâm y tế huyện Phú Hoà là 48,5%.

Kết luận: Tỷ lệ người bệnh có kiến thức đạt cao, tuy nhiên thực hành đạt còn thấp. Cần có những can thiệp để thay đổi thực hành chưa đúng của người bệnh.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.512

Từ khóa

tăng huyết áp, kiến thức, thực hành Hypertension, knowledge, practice
PDF Download: 80 View: 111

Tài liệu tham khảo

Đỗ Thị Phương Hà (2018). Thực trạng và xu hướng tăng huyết áp và bệnh tim mạch trên thế giới và ở Việt Nam, Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Mills, K. T., Bundy, J. D., Kelly, T. N., Reed, J. E., Kearney, P. M., Reynolds, K., ... & He, J. (2016). Global disparities of hypertension prevalence and control: a systematic analysis of population-based studies from 90 countries. Circulation, 134(6), 441-450. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.018912.

World Health Organization (2013). World Health Day: A global brief on hypertension. Silent killer, global public health crisis, World Health Organization, 1-36.

Bộ Y tế (2010). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp.

Rocha-Goldberg, M. D. P., Corsino, L., Batch, B., Voils, C. I., Thorpe, C. T., Bosworth, H. B., & Svetkey, L. P. (2010). Hypertension Improvement Project (HIP) Latino: results of a pilot study of lifestyle intervention for lowering blood pressure in Latino adults. Ethnicity & health, 15(3), 269-282. doi: 10.1080/13557851003674997

Lê Thị Thu Huyền, Vũ Văn Thành (2019). Thực trạng kiến thức và thực hành về lối sống ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị năm 2019. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(2), 119–128.

Đinh Thị Hằng Nga, Hồ Thị Hải Lê (2021). Khảo sát thực trạng giáo dục sức khỏe cho người bệnh tăng huyết áp tại bệnh viện trường Đại học y khoa Vinh năm 2020. Tạp chí Y học Việt Nam, 508(1).

Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Văn Tập, Trần Phúc Hậu, Nguyễn Thanh Bình (2021). Thực hành phòng chống tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở đồng bào Chăm khu vực Nam Trung Bộ. Tạp chí Y học Việt Nam, 501

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng