Kiến thức, thái độ và thực hành tiêm tĩnh mạch an toàn của sinh viên Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội năm 2021-2022

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 1227 View: 1329

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, T. V., Nguyễn, T. N., & Đặng, T. A. (2022). Kiến thức, thái độ và thực hành tiêm tĩnh mạch an toàn của sinh viên Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội năm 2021-2022. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(04), 13–23. https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.521

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ và thực hành tiêm an toàn và phân tích một số yếu tố liên quan đến thực hành tiêm an toàn của sinh viên cao đẳng điều dưỡng năm 2 của Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 125 sinh viên học cao đẳng điều dưỡng năm 2 của Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội từ tháng 3/2022- 6/2022.

Kết quả: Sinh viên đạt kiến thức, thái độ và thực hành tiêm tĩnh mạch an toàn tương ứng với tỷ lệ  72%; 85,6% và 69,6%. Sinh viên có kiến thức tiêm tĩnh mạch an toàn thực hiện được mũi tiêm tĩnh mạch an toàn cao gấp 8,67 lần so với sinh viên không đạt kiến thức tiêm an toàn sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. Sinh viên có thái độ tiêm an toàn tốt và có kiến thức tiêm an toàn cao gấp 11,9 lần so với không có thái độ tiêm an toàn tốt. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p = 0,01. Sinh viên có thái độ tiêm an toàn tốt thực hiện được mũi tiêm an toàn cao gấp 9,9 lần so với thái độ tiêm tĩnh mạch an toàn không tốt. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Kết luận: Nghiên cứu chỉ ra phần lớn sinh viên đạt kiến thức, thái độ và thực hành được mũi tiêm an toàn. Đồng thời chỉ ra mối liên quan giữa kiến thức, thái độ và thực hành tiêm an toàn. Từ đó thấy được có kiến thức thì sinh viên mới tự tin trong thực hành và có thái độ đúng về tiêm an toàn hay kiến thức chính là nền tảng, là cơ sở để sinh viên có thái độ và thực hành đúng trên thực tế lâm sàng.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.521

Từ khóa

Tiêm an toàn, kiến thức chăm sóc, thái độ, thực hành Injection safety, knowledge, attitude, practice
PDF Download: 1227 View: 1329

Tài liệu tham khảo

WHO (2010). The best practices for injections and related procedurestoolkit.

Phạm Đức Mục (2015). Kết quả tiêm an toàn tại 8 tỉnh đại diện 3 vùng Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. Hội Điều dưỡng Việt Nam.

Đoàn Thị Anh Lê và Trần Thị Thuận (2006). Khảo sát tiêm an toàn tại các cơ sở thực hành bệnh viện của sinh viên Điều dưỡng – Đại học Y dược TP.HCM, y học thực hành, 3.

Vũ Thị Liên (2014). Khảo sát về thực hành mũi tiêm an toàn của Điều dưỡng tại bệnh viện Đa khoa thuộc khu vực Định Quán, Y học thực hành, 5.

Saleem Taimur. và các cộng sự (2010), "Knowledge, attitudes and practices of medical students regarding needle stick injuries", J Pak Med Assoc. 60(2), tr. 151-6.

F. R. Souza-Borges, L. A. Ribeiro và L. C. Oliveira (2014), "Occupational exposures to body fluids and behaviors regarding their prevention and post-exposure among medical and nursing students at a Brazilian public university", Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 56(2), tr. 157-63.doi: 10.1590/S0036-46652014000200012

N. Baghcheghi. và các cộng sự (2011), "Prevealence needlestick/sharp injuries among nursing student and related factor", Iran Occupational Health Journal. 7(4), tr. 32-39.

Bộ Y Tế (2012), "Hướng dẫn tiêm an toàn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh".

Bộ Y Tế (2012), "Tài liệu đào tạo phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn".

Hà Thị Kim Phượng (2014), “Kiến thức, thực hành tiêm an toàn của điều dưỡng viên lâm sàng và các yếu tố liên quan tại 3 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2014”.

Đặng Thị Thanh Thúy, (2016), “Kiến thức, kỹ năng thực hành và một số yếu tố liên quan của học sinh trường Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum năm 2016”.

Đỗ Thị Lê Hằng (2014) “Thực trạng và các yếu tố liên quan đến tiêm an toàn tại Bệnh viện trường đại học y dược Thái Nguyên”.

Đỗ Thị Mến (2018), “Kiến thức, thái độ và thực hành tiêm truyền tĩnh mạch của điều dưỡng các khoa lâm sàng Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2018 và các yếu tố liên quan” Luận văn thạc sỹ Y tế công cộng, Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.

Oyugi Kevin Omondi (2016), “Knowledge, attitude, and practice of nurses on safe ịnjection in public health facitity in Nyeri county”. H151-1052/2012, tr.50-55.

Duy Thị Thanh Huyền (2018), “Kiến thức, thực hành và các yếu tố liên quan đến tiêm an toàn của điều dưỡng viên Trung tâm y tế quận Nam- Bắc Từ Liêm, Hà Nội năm 2018”, Luận văn thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Đại học Y Hà Nội.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng