Đánh giá thay đổi tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế Thành phố Yên Bái sau giáo dục sức khỏe

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 12 View: 52

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T., Ngô, H. H., & Nguyễn, B. H. (2022). Đánh giá thay đổi tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế Thành phố Yên Bái sau giáo dục sức khỏe. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(04), 91–100. https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.528

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người bệnh trước và sau can thiệp giáo dục sức khỏe.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp giáo dục sức khỏe trên một nhóm có so sánh trước và sau can thiệp với cỡ mẫu là 96 người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế Thành phố Yên Bái từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2022.

Kết quả: Trước can thiệp, tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người bệnh còn hạn chế với điểm trung bình đạt 51,9 ± 12,3 điểm trên tổng số 76 điểm. Sau can thiệp, tuân thủ điều trị tăng huyết áp đã được cải thiện rõ rệt đạt 65,6 ± 9,7 điểm sau 1 tháng và còn duy trì ở 68,8 ± 8,2 điểm sau can thiệp 2 tháng (p < 0,05).

Kết luận: Tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người bệnh còn hạn chế tại thời điểm trước can thiệp nhưng đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thường xuyên giáo dục sức khỏe cho người bệnh về tuân thủ điều trị trong điều trị bệnh tăng huyết áp.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.528

Từ khóa

Tăng huyết áp, Tuân thủ điều trị Hypertension, Adherence
PDF Download: 12 View: 52

Tài liệu tham khảo

Schmidt BM, Durao S, Toews I, Bavuma CM, Hohlfeld A, Nury E, et al (2020). Screening strategies for hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 5:CD013212. doi: 10.1002/14651858.CD013212.pub2

Rahman M, Halder HR, Yadav UN, Mistry SK (2021). Prevalence of and factors associated with hypertension according to JNC 7 and ACC/AHA 2017 guidelines in Bangladesh. Scientific reports.11(1):1-10. doi: 10.1038/s41598-021-94947-2

Nguyễn Lân Việt (2016). Kết quả mới nhất điều tra tăng huyết áp toàn quốc năm 2015 - 2016, Hội nghị tăng huyết áp Việt Nam lần thứ 2, Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội ngày 14- 15/5/2016, truy cập 10/12/2021.

Saarti S, Hajj A, Karam L, Jabbour H, Sarkis A, El Osta N, et al (2016). Association between adherence, treatment satisfaction and illness perception in hypertensive patients. Journal of human hypertension. 30(5):341-5. doi: 10.1038/jhh.2015.86

Bộ Chính trị (2005) . Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Số: 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị. . 2005.

Stephen Kaggwa Lwanga, Stanley Lemeshow và World Health Organization (1991). Sample size determination in health studies: a practical manual: World Health Organization.

Nguyễn Thị Thu Thủy (2018). Đánh giá thay đổi kiến thức và thực hành tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người cao tuổi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Luận văn thạc sỹ Điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Trần Thị Mỹ Hạnh (2017). Đánh giá kết quả can thiệp nâng cao thực hành theo dõi huyết áp và tuân thủ điều trị ở người bệnh tăng huyết áp trên 50 tuổi tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Luận án tiến sĩ, Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.

Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam (2018). Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp. .

Phan Tuấn Đạt (2020). Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của hội tăng huyết áp thế giới 2020 (ISH 2020)_ Những điểm khác biệt đáng chú ý Viện tim mạch Quốc gia Việt Nam, https://timmachhocvn/khuyen-cao-ve-chan-doan-va-dieu-tri-tang-huyet-ap-cua-hoi-tang-huyet-ap-the-gioi-2020-ish-2020-nhung-diem-khac-biet-dang-chu-y/.

Mutneja E, Yadav R, Dey AB, Gupta P (2020). Frequency and predictors of compliance among patients taking antihypertensive medicines. Indian Heart J. 72(2):136-9. doi: 10.1016/j.ihj.2020.03.008

Organization WH, Group ISoHW (2003). 2003 World Health Organization (WHO)/International Society of Hypertension (ISH) statement on management of hypertension. Journal of hypertension. 21(11):1983-92. doi: 10.1097/00004872-200311000-00002

Uchmanowicz B, Chudiak A, Uchmanowicz I, Rosinczuk J, Froelicher ES (2018). Factors influencing adherence to treatment in older adults with hypertension. Clin Interv Aging.13:2425-41. doi: 10.2147/CIA.S182881

Nguyễn Thị Hương (2021). Thay đổi thực hành về dự phòng biến chứng cho người bệnh THA điề trị ngoại trú tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An 2021. Luận văn thạc sỹ Điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Nguyễn Thị Thơm (2017). Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người bệnh ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2017. Luận văn Thạc sỹ điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng