Thực trạng năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Vinh – Nghệ An năm 2022

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 253 View: 565

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. L. X., Nguyễn, T. M. C., & Hoàng, T. H. (2022). Thực trạng năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Vinh – Nghệ An năm 2022. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(04), 134–145. https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.530

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng năng lực quản lý (mức độ cần thiết và khả năng áp dụng) của điều dưỡng trưởng khoa tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Vinh – Nghệ An năm 2022.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 139 đối tượng bao gồm trưởng khoa, điều dưỡng trưởng khoa và điều dưỡng viên tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Vinh để đánh giá năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa theo bộ công cụ Chase có chỉnh sửa.

Kết quả: Cả 03 nhóm đối tượng đều cho rằng: kiến thức và hiểu biết về môi trường chăm sóc sức khỏe là cần thiết nhất cho năng lực quản lý điều dưỡng (với điểm trung bình là 3,36; 3,68; 3,63) và thấp nhất là nhóm năng lực quản lý tài chính (3,06; 3,32; 3,46); năng lực hiện tại các điều dưỡng trưởng khoa làm tốt nhất là các năng lực về quản lý con người (với điểm trung bình lần lượt là 3,38; 3,58; 3,63) và năng lực về quản lý tài chính là năng lực yếu nhất (điểm trung bình lần lượt là 3,06, 3,11; 3,48).

Kết luận: Nhóm năng lực về “Kiến thức và hiểu biết về môi trường chăm sóc sức khỏe” là cần thiết nhất cho năng lực quản lý điều dưỡng trưởng khoa và nhóm năng lực được đánh giá làm tốt nhất hiện tại của các điều dưỡng trưởng khoa là nhóm năng lực về “quản lý con người”. Năng lực về quản lý tài chính là năng lực yếu nhất hiện tại của điều dưỡng trưởng khoa và cần được hỗ trợ, hướng dẫn để cải thiện và nâng cao năng lực này

https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.530

Từ khóa

Năng lực quản lí, điều dưỡng trưởng khoa, Nghệ An Management competency, head nurse, Nghe An
PDF Download: 253 View: 565

Tài liệu tham khảo

Nader Markazi et al (2018), Manger compertencies of head nurse: a model and assessment toll, British Journal of Nursing. vol 27(No21). doi: 10.12968/bjon.2019.28.1.30

C… & Warshawsky Baxter, N (2014), Exploring the acquisition of nurse manager competence. Nurse Leader. 12 (1), 59. doi:https://doi.org/10.1016/j.mnl.2013.10.008

Alberto González-García and et al. (2021), Competency Model for the Middle Nurse Manager (MCGE-Logistic Level), International Journal of Environmental Research and Public Health. 18(8), tr. 3898. doi: 10.3390/ijerph18083898

Thirisia Monica, Meri Neherta và Fitra Yeni (2019), Relationship Analysis of Head Competency Competency in Implementation of Management Functions with Nurse Performance in The Application of Patient Safety Objectives in General Hospital Mayjen HA Thalib Kerinci Indonesia 2018, Indian Journal of Public Health Research & Development, Vol. 10 Issue 8, p2292-2295. 4p

J Becker và SK Ellson (2015), How to develop a competency-based head nurse orientation program, Journal of healthcare education and training: the journal of the American Society for Healthcare Education and Training. 4(3), tr. 32-36.

Bộ Y tế (2012), “Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam”, Quyết định số 1352/QĐ_ BYT ban hành ngày 21 tháng 4 năm 2012.

Bộ Y tế (2014), Quản lí bệnh viện, chủ biên, tr. 77.

Bùi Thị Ánh Tuyết (2017), Năng lực của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Lương Văn Minh và cộng sự (2013), Khảo sát năng lực quản lí của điều dưỡng trưởng khoa tại Bệnh viện nhân dân Gia Định, Tạp chí Y Học TP Hồ Chí Minh. Tập 17 (Phụ bản số 4), tr. 235-240.

Phan Quốc Hội (2014), Hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực Điều dưỡng trưởng tại tỉnh Nghệ An, Tạp chí Y học thực hành (số 3), tr. 38-44.

L.K Chase (2010), Nurse manager Competencies, Doctor of Philosophy, University of Iowa.

Terrence Hoffmann (1999), The meanings of competency, Journal of European Industrial Training. 23(6), tr. 275-286. https://doi.org/10.1108/03090599910284650

Dương Thị Thanh Huyền (2019), Đánh giá kết quả hoạt động quản lí của Điều dưỡng trưởng tại các cơ sở y tế tuyến huyện tỉnh Nam Định năm 2019, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Nguyễn Văn Uy (2020), Năng lực quản lí của điều dưỡng trưởng khoa tại các bệnh viện trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nguyễn Văn Dừa (2020), Xác định chuẩn năng lực cần thiết cho điều dưỡng trưởng bằng công cụ đánh giá năng lực điều dưỡng Chase tại hai bệnh viện An Sinh và Trưng Vương, Luận văn thạc sĩ, Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

Bộ Y tế (2015), “TT 26/2015/TT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y".

Patrícia de Oliveira Furukawa và Isabel Cristina Kowal Olm Cunha (2011), Profile and competencies of nurse managers at accredited hospitals, Revista latino-americana de enfermagem. 19, tr. 106-114. doi: 10.1590/s0104-11692011000100015.

Katz R. (1955), Skill of an effective administrator, Harvard Business Review, pp Jan-Febre 1955.

Nguyễn Văn Uy (2018), Thực trạng năng lực quản lý điều dưỡng của trưởng khoa ở Bệnh viện Đa khoa Si Ma Cai (Lào Cai), TC Kinh tế & Dự báo, Số 33/2018, 57-60.

Chun‐Mei Kang and et al. (2012), Comparisons of self‐ratings on managerial competencies, research capability, time management, executive power, workload and work stress among nurse administrators, Journal of nursing management. 20(7), tr. 938-947. doi: 10.1111/j.1365-2834.2012.01383.x

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng