Thực trạng kiến thức dự phòng đột quỵ não của người bệnh đái tháo đường type II điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế Thành phố Nam Định năm 2022

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 205 View: 335

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Manichanh, X., Trương, T. A., Hồ, T. T. H., Nguyễn, T. N., & Vũ, T. H. N. (2022). Thực trạng kiến thức dự phòng đột quỵ não của người bệnh đái tháo đường type II điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế Thành phố Nam Định năm 2022. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(04), 171–178. https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.534

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức dự phòng đột quỵ não của người bệnh đái tháo đường type II điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế Thành phố Nam Định năm 2022.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Thu thập số liệu bằng phỏng vấn trực tiếp 327 người bệnh đái tháo đường type II đến khám và điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế Thành phố Nam Định từ tháng 03 - 05/2022, thông qua bộ câu hỏi đánh giá kiến thức dự phòng đột quỵ não.

Kết quả: Kiến thức chung về dự phòng đột quỵ não: 59,0% người bệnh có kiến thức mức độ đạt, 41,0% không đạt. Điểm kiến thức trung bình là 19,71 ± 4,554; thấp nhất là 4 điểm và cao nhất là 33 điểm trên tổng số 38 điểm. Trong đó, tỷ lệ người bệnh có kiến thức đạt về bệnh đột quỵ não là 53,8%; về các yếu tố nguy cơ gây bệnh đột quỵ não là 51,1% và kiến thức về thực hành dự phòng đột quỵ não là 62,4%.

Kết luận: Tỷ lệ người bệnh đái tháo đường type II có kiến thức chung về dự phòng đột quỵ não ở mức đạt chưa cao (59,0%).

https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.534

Từ khóa

Kiến thức, dự phòng, đột quỵ não, đái tháo đường type II Knowledge, prevention, stroke, type II diabetes
PDF Download: 205 View: 335

Tài liệu tham khảo

Valery L Feigin, Michael Brainin, Bo Norrving và cộng sự (2022). World Stroke Organization (WSO): Global Stroke Fact Sheet 2022. International Journal of Stroke, 17(1), 18-29. doi: 10.1177/17474930211065917.

Baliga B.S. and Weinberger J. (2006). Diabetes and stroke: Part one-Risk factors and pathophysiology. Current Cardiology Report, 8(1), 23-28. doi: 10.1007/s11886-006-0006-1.

Katherine Ogurtsova, Leonor Guariguata, Noël C Barengo và cộng sự (2021). IDF diabetes Atlas: Global estimates of undiagnosed diabetes in adults for 2021. Diabetes research and clinical practice, 109118. doi: 10.1016/j.diabres.2021.109118

Béjot Y. and Giroud M. (2010), Stroke in diabetic patients, Diabetes & Metabolism, tr. 84-87.

B. M. Kissela, J. Khoury, D. Kleindorfer và cộng sự (2005). Epidemiology of ischemic stroke in patients with diabetes: the greater Cincinnati/Northern Kentucky Stroke Study. Diabetes Care, 28(2), 355-9. doi: 10.2337/diacare.28.2.355

Đỗ Thị Thu Hiền (2020). Thực trạng kiến thức về dự phòng đột quỵ não của người cao tuổi mắc bệnh đái tháo đường type II tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Luận văn Thạc sĩ điều dưỡng, Trường Đại học điều dưỡng Nam Định.

Ana Sofia Duque, Liliana Fernandes, Ana Filipa Correia và cộng sự (2015). Awareness Of Stroke Risk Factors And Warning Signs And Attitude To Acute Stroke. International Archives of Medicine, 8(195). https://doi.org/10.3823/1794

Aboutorabi-Zarchi, Saeedeh Jam Ashkezari, Somaye Gholami và cộng sự (2019). Is Knowledge of type 2 diabetic patients about stroke acceptable-a cross sectional study. Iranian Journal of Diabetes and Obesity, 11(1), 22-27.

Sarafadeen Adeniyi Arisegi, Kehinde Joseph Awosan, Mansur Oche Oche và cộng sự (2018). Knowledge and practices related to stroke prevention among hypertensive and diabetic patients attending Specialist Hospital, Sokoto, Nigeria. Pan African Medical Journal, 29(1), 1-17. doi: 10.11604/pamj.2018.29.63.13252

Đinh Thị Yến (2017). Thay đổi nhận thức về đột quỵ não của người cao tuổi tại xã Giao Lạc - Giao Thủy - Nam Định sau can thiệp giáo dục, Luận văn Thạc sĩ điều dưỡng, Trường Đại học điều dưỡng Nam Định.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng