Kiến thức, thái độ và thực hành của điều dưỡng về phòng ngừa lây nhiễm Sars-cov-2 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 24 View: 25

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, T. S., & Lê, T. A. T. (2023). Kiến thức, thái độ và thực hành của điều dưỡng về phòng ngừa lây nhiễm Sars-cov-2 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(02), 23–32. https://doi.org/10.54436/jns.2023.02.543

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ Điều dưỡng có kiến thức, thái độ và thực hành đúng về phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 tại bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn năm 2021.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Khảo sát trên 229 Điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn năm 2021- 2022.

Kết quả: Tỉ lệ nữ cao gấp 4,87 lần so với nam (82,97%). Điều dưỡng ở nhóm tuổi từ 30 -49 tuổi chiếm đa số (82,97%). Phần lớn Điều dưỡng có trình độ đại học (85,59%), tập huấn về phòng và kiểm soát lây nhiễm SAR-CoV-2 (90,83%). Tỉ lệ Điều dưỡng có kiến thức đúng, thái độ tích cực, thực hành đúng về phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 lần lượt là 73,36%; 87,34 và 95,20%. Không tìm thấy mối liên quan giữa kiến thức chung đúng và thực hành đúng về phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 (p>0,05). Thái độ tích cực dẫn đến thực hành đúng bằng 0,31 lần (KTC 95%, 0,13 – 0,74) so với nhóm Điều dưỡng có thái độ tiêu cực (p<0,05).

Kết luận: Cần đào tạo lại và đào tạo liên tục cho Điều dưỡng vì họ là đối tượng ưu tiên bảo vệ để hạn chế đến mức tối thiểu nguy cơ phơi nhiễm nghề nghiệp.

https://doi.org/10.54436/jns.2023.02.543

Từ khóa

Phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2, COVID-19, kiến thức, thái độ và thực hành, điều dưỡng Prevention of SARS-CoV-2 infection, COVID-19, knowledge, attitudes and practices, nursing
PDF Download: 24 View: 25

Tài liệu tham khảo

Bộ Y tế, Quyết định số 3888/QĐ-BYT về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới. 2020: Cục quản lý Khám chữa bệnh.

Bộ Y tế, Trang thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, https://ncov.moh.gov.vn/. 2021.

Gan, W.H., J.W. Lim, and D. Koh, Preventing Intra-hospital Infection and Transmission of Coronavirus Disease 2019 in Health-care Workers. Saf Health Work, 2020. 11(2): p. 241-243. doi: 10.1016/j.shaw.2020.03.001

Báo nhân dân, Đã có hơn 2.300 nhân viên y tế bị lây nhiễm, 3 người tử vong do Covid-19, https://nhandan.vn/tin-tuc-y-te/da-co-hon-2-300-nhan-vien-y-te-bi-lay-nhiem-3-nguoi-tu-vong-do-covid-19-660618/. 2021.

Tamang, N., et al., COVID-19: a National Survey on perceived level of knowledge, attitude and practice among frontline healthcare Workers in Nepal. BMC Public Health, 2020. 20(1): p. 1905.

Saqlain, M., et al., Knowledge, attitude, practice and perceived barriers among healthcare workers regarding COVID-19: a cross-sectional survey from Pakistan. J Hosp Infect, 2020. 105(3): p. 419-423. doi: 10.1016/j.jhin.2020.05.007.

Zhang, M., et al., Knowledge, attitude, and practice regarding COVID-19 among healthcare workers in Henan, China. J Hosp Infect, 2020. 105(2): p. 183-187. doi: 10.1016/j.jhin.2020.04.012

Huynh, G., et al., Knowledge and attitude toward COVID-19 among healthcare workers at District 2 Hospital, Ho Chi Minh City. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 2020. 13(6): p. 260. doi: 10.2147/RMHP.S268876

Đào Thị Thanh Huyền, Phạm Kim Oanh, and Huỳnh Giao, Kiến thức, thái độ về COVID-19 của sinh viên Y đa khoa năm thứ 5 và năm thứ 6 tại Đai hoc Y Dược, TP. Hồ Chí Minh. Y học TP.Hồ Chí Minh, 2020. 2(25): p. 185-191.

Bộ Y tế, Quyết định 5188/QĐ-BYT về việc “Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”. 2020,: Cục quản lý Khám chữa bệnh.

Bộ Y tế, Quyết định 3416/QĐ-BYT về việc “Ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virut Corona mới (SARS-CoV-2)”. 2021: Cục quản lý Khám chữa bệnh.

McEachan, R., et al., Meta-Analysis of the Reasoned Action Approach (RAA) to Understanding Health Behaviors. Ann Behav Med, 2016. 50(4): p. 592-612. doi: 10.1007/s12160-016-9798-4.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng