Thực trạng kiến thức giáo dục sức khỏe của điều dưỡng và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2022

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 425 View: 783

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trịnh, T. T., Trần, N. L., Nguyễn, T. M. C., & Trần, T. H. P. (2022). Thực trạng kiến thức giáo dục sức khỏe của điều dưỡng và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2022. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(04), 191–200. https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.545

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức giáo dục sức khỏe của điều dưỡng và xác định một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2022.

Đối tượng và phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 170 điều dưỡng đang làm việc tại 11 khoa lâm sàng bệnh viện Bệnh viện Nội tiết Trung ương từ tháng 11/2021 đến tháng 7/2022. Bộ công cụ phỏng vấn được thiết kế dựa trên các nội dung về các kỹ năng giáo dục sức khỏe với hệ số Cronbach’s alpha = 0,816.

Kết quả: 64,1% điều dưỡng có kiến thức đạt trong đó kiến thức về các kỹ năng làm quen, lắng nghe, quan sát chiếm tỷ lệ khá cao. Các yếu tố liên quan đến kiến thức giáo dục sức khỏe bao gồm: Nhóm tuổi, thâm niên công tác, tập huấn giáo dục sức khỏe.

Kết luận: Kiến thức giáo dục sức khỏe của điều dưỡng viên ở mức khá, cần tập trung công tác đào tạo nâng cao kiến thức giáo dục sức khỏe cho điều dưỡng là cần thiết, nhất là những điều dưỡng trẻ tuổi.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.545

Từ khóa

Kiến thức, giáo dục sức khỏe, điều dưỡng Knowledge, health education, nursing
PDF Download: 425 View: 783

Tài liệu tham khảo

Walker D, Adebajo A, Bukhari M. (2020). The benefits and challenges of providing patient education digitally. Rheumatology (Oxford), 59(12), 3591-3592. doi: 10.1093/rheumatology/keaa642.

Aghakhani N, Nia H S, Ranjbar H et al (2012). Nurses’ attitude to patient education barriers in educational hospitals of Urmia University of Medical Sciences. Iran J Nurs Midwifery Res. 17(1), 12–5.

Pueyo Garrigues M, Pardavila Belio M I, Canga Armayor A et al (2022. Nurse’ knowledge, skills and personal attributes for providing competent health education practice, and its influencing factors: A cross–sectional study, Nurse Educ Pract. 58, 103277. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103277.

Đỗ Đình Xuân, Trần Thị Thuận (2009). Kỹ năng thực hành điều dưỡng tập 2, Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng, Nhà xuất bản Y học.

Friedman A J, Cosby R, Boyko S et al (2011). Effective teaching strategies and methods of delivery for patient education: a systematic review and practice guideline recommendations. J Cancer Educ, 26(1), 12-21. doi: 10.1007/s13187-010-0183-x.

Nguyễn Tất Thắng, Trần Như Nguyên (2021). Thực trạng kiến thức về truyền thông giáo dục sức khỏe của điều dưỡng viên các khoa lâm sàng tại bệnh viện K, Tạp chí điều dưỡng Việt Nam. 36, 76–83.

Bộ Y tế (2021), Hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2021. http://Thong-tu-29-2021-TT-BYT-huong-dan-hoat-dong-dao-tao-chuyen-mon-y-te-lao- dong-498597.aspx

Trần Thị Hằng Nga , Nguyễn Thị Minh Chính (2018). Đánh giá hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và một số yếu tố liên quan năm 2018. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 1(3), 28-34.

Nguyễn Thị Thủy (2019). Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng với người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Y Hà Nội.

Nguyễn Thị Bích Nga (2015). Thực trạng hoạt động tư vấn, hướng dẫn, giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại các khoa lâm sàng bệnh viện Phổi Trung ương, Tạp chí điều dưỡng Việt Nam. 17, 19–23.

Yael Livne, Ilana Peterfreund, Janna Sheps (2017). Barriers to patient education and their relationship to nurses’ perceptions of patient education climate, Journal for the Clinical Nursing Specialists. 5(4). https://doi.org/10.5430/cns.v5n4p65

Herbert Melariri at al. (2022). An assessment of nurses’ participation in Health Promotion: a knowledge, perception, and practice perspective. J Prev Med Hyg. 63(1): E27–E34. doi: 10.15167/2421-4248/jpmh2022.63.1.2209.

Modupe Olusola Oyetunde , Atinuke Janet Akinmeye (2015). Factors Influencing Practice of Patient Education among Nurses at the University College Hospital, Ibadan, Open Journal of Nursing. 5(5), 500. doi: 10.4236/ojn.2015.55053.

Lipponen K, Kyngas H, and Kaariainen M (2006). Surgical Nurses Readiness for Patient Counselling, Journal of Orthopaedic Nursing. 10, 221–227. doi:10.1016/j.joon.2006.10.013

Nguyễn Thị Thủy (2019). Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng với người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng