Kiến thức và thái độ về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ em dưới 6 tuổi của cán bộ y tế tuyến xã tại Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - 2023

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 38 View: 474

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N., Trần, K. L., Phạm, H. T., Hà, H. H., & Nguyễn, T. H. L. (2023). Kiến thức và thái độ về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ em dưới 6 tuổi của cán bộ y tế tuyến xã tại Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - 2023. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(06), 15–24. https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.699

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi của cán bộ y tế tuyến xã tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, năm 2022-2023 và phân tích một số yếu tố liên quan.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành phát vấn 176 cán bộ y tế tuyến xã tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh từ tháng 12/2022 đến tháng 6/2023 thông qua bộ câu hỏi được thiết kế sẵn.

Kết quả: Tỷ lệ cán bộ y tế có kiến thức và thái độ đạt về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ em dưới 6 tuổi lần lượt là 78,4% và 72,7%. Cán bộ y tế công tác ở trạm y tế, tham gia chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là các yếu tố làm tăng kiến thức và thái độ về phát hiện sớm khuyết tật. Kiến thức đạt là yếu tố làm tăng thái độ đạt về phát hiện sớm khuyết tật của cán bộ y tế.

Kết luận: Tỷ lệ cán bộ y tế có kiến thức đạt về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ em dưới 6 tuổi khá cao nhưng thái độ về phát hiện sớm khuyết tật chưa cao. Do đó cần nâng cao thái độ về phát hiện sớm khuyết tật cho cán bộ y tế tuyến xã, đặc biệt là y tế thôn bản.

https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.699

Từ khóa

Phát hiện sớm, khuyết tật, cán bộ y tế tuyến xã Early detection of disabilt, disability, commnune health worker
PDF Download: 38 View: 474

Tài liệu tham khảo

Sở Y tế Thành phố Hồ chí Minh, 10 vấn đề về người khuyết tật trên phạm vi toàn cầu. 2022. https://www.unicef.org/vietnam/sites/unicef.org.vietnam/files/2019,01/Children%20with%20disabilities%20survey%20vn.pdf.

Tổng cục thống kê & Unicef. Trẻ em Khuyết tật ở Việt Nam. 2018.

Tổng cục thống kê Việt Nam. Việt Nam điều tra quốc gia người khuyết tật 2016. 2018.

Bộ Y tế. Hướng dẫn Phát hiện sớm - Can thiệp sớm Trẻ em khuyết tật. 2023.

Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật người khuyết tật. 2010

Hoàng Ngọc Diệp. Kiến thức, thái độ, thực hành phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi của cán bộ y tế tuyến xã tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội năm 2014 [Luận văn thạc sỹ Y tế công cộng]. Trường đại học Y tế Công cộng. 2014.

Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Minh Thủy, Khánh Thị Nhi. Kiến thức của cán bộ y tế tuyến xã về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ em dưới 6 tuổi, Tạp chí Y tế công cộng., 2016, 41, pp. 36-41.

Trung tâm y tế thị xã Đông Triều. Báo cáo tổng kết hoạt động trung tâm năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. 2022.

Nguyễn Thị Minh Thủy and Trần Quý Cát. Thay đổi kiến thức về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi của cán bộ y tế tuyến xã tại huyện Hoài Đức, Hà Nội sau 1 năm can thiệp, Tạp chí Y- Dược học quân sự. 2017, 6.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng