Đánh giá thay đổi tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa năm 2023 sau giáo dục sức khỏe

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 105 View: 447

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trịnh, T. H. Y., Nguyễn, T. M. C., Hồ, P. T., & Phạm, V. S. (2023). Đánh giá thay đổi tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa năm 2023 sau giáo dục sức khỏe. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(06), 44–52. https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.728

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thay đổi tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa năm 2023 sau can thiệp giáo dục sức khỏe.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp đánh giá trước sau với 94 người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023.

Kết quả: Trước can thiệp, tỷ lệ tuân thủ điều trị tăng huyết áp chung của người bệnh ở mức thấp chiếm 34%. Trong đó, tỷ lệ người bệnh tuân thủ giảm lượng muối ăn vào là 22,3%, tuân thủ giữ cuộc hẹn với bác sĩ là 29,8%, tuân thủ dùng thuốc là 40,4%. Sau can thiệp 1 tháng, tỷ lệ tuân thủ điều trị tăng huyết áp chung tăng lên là 72,3%. Trong đó, tỷ lệ người bệnh tuân thủ giảm lượng natri ăn, tuân thủ giữ cuộc hẹn với bác sĩ và tuân thủ dùng thuốc tăng lên lần lượt là 72,3%, 59,6%, 60,6%, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Kết luận: Tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người bệnh còn hạn chế tại thời điểm trước nghiên cứu nhưng đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thường xuyên giáo dục sức khỏe cho người bệnh về tuân thủ điều trị tăng huyết áp.

https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.728

Từ khóa

Tuân thủ điều trị, tăng huyết áp, giáo dục sức khỏe Treatment adherence, hypertensive, health education
PDF Download: 105 View: 447

Tài liệu tham khảo

Hội tim mạch học quốc gia Việt Nam. Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị THA. 2018.

WHO. Hypertension. 2021.

Bộ Y tế. Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015 – 2025. 2015.

Hội tim mạch học Việt Nam. Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp 2022. 2022.

Simao Alves Pinho. Improving medication adherence in hypertensive patients: A scoping review. Prev Med, 2021 May:146:106467. doi: 10.1016/j.ypmed.2021.106467.

Costa E, Giardini A, Savin M, Menditto E, Lehane E, Laosa O, Pecorelli S, Monaco A, Marengoni A. Interventional tools to improve medication adherence: review of literature. Patient Prefer Adherence. 2015 Sep 14;9: 1303. doi: 10.2147/PPA.S87551.

Zhao Ni. An mHealth intervention to improve medication adherence among patients with coronary heart disease in China: Development of an intervention. International Journal of Nursing Sciences. Volume 5, Issue 4, 10 October 2018, Pages 322-330. doi: 10.2196/27202.

Hoàng Văn Minh. Tài liệu: Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu trong nghiên cứu khoa học sức khỏe. Trường Đại học Y tế công cộng. 2020.

Nguyễn Thị Thúy. Đánh giá thay đổi tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại trung tâm y tế thành phố Yên Bái sau giáo dục sức khỏe. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 2022,Tập 05 - Số 04.

Mary Jayne Johnson. The Medication Adherence Model: a guide for assessing medication taking. Research and theory for nursing practice. 16(3):179-92. doi: 10.1891/rtnp.16.3.179.53008.

Lê Thị Huyền Trang. Thực trạng kiến thức về tuân thủ chế độ điều trị của người bệnh tăng huyết áp điều trị nội trú tại Khoa nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2022 [Đề tài cơ sở], Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. 2022.

Đoàn Văn Khôi. Thực trạng tăng huyết áp ở người 40 tuổi trở lên tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương năm 2021. Tạp chí Y học dự phòng, 32(1), 2022.

Trần Song Hậu. Tuân thủ điều trị tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở người tăng huyết áp tại quận Bình Thủy, Cần Thơ năm 2021. Tạp chí Y dược học cần thơ, số 53, 2022.

Mona Nili. A systematic review of interventions using health behavioral theories to improve medication adherence among patients with hypertension. TBM; 10:1177–1186. doi: 10.1093/tbm/ibaa020.

Mohammed A. Alsofyani, Adel O. Aloufi. Factors related to treatment adherence among hypertensive patients: A cross-sectional study in primary healthcare centers in Taif city. Journal of family & community medicine. 29(3): 181–188. doi: 10.4103/jfcm.jfcm_153_22.

Nguyễn Thị Hoa. Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người bệnh điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, năm 2022. 2022

Beatrice Remy Marseille. Improving hypertension knowledge, medication adherence, and blood pressure control: A feasibility study. Journal of clinical nursing. 2021, 19-20(30): 2960-2967. doi: 10.1111/jocn.15803.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng