Kiến thức, thái độ và cách phòng ngừa nôn trớ ở trẻ sơ sinh của các bà mẹ mới sinh tại Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 146 View: 598

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lương, T. L., Trương, Q. T., & Bùi, T. H. (2023). Kiến thức, thái độ và cách phòng ngừa nôn trớ ở trẻ sơ sinh của các bà mẹ mới sinh tại Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(06), 53–59. https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.741

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ của bà mẹ mới sinh về phòng ngừa nôn, trớ ở trẻ sơ sinh tại bệnh viện đa khoa Nông nghiệp.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 252 bà mẹ mới sinh con sau 2- 5 ngày tại khoa sản Bệnh viện Nông nghiệp trong thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2023.

Kết quả: Bà mẹ có kiến thức tốt chiếm 36,5%, kiến thức trung bình 40,9%, kiến thức kém là 22,6%. Bà mẹ có thái độ tích cực chiếm 79,4%, thái độ chưa tích cực 20,6%.

Kết luận: Cần tiếp tục giáo dục sức khoẻ tới bà mẹ có kiến thức trung bình và kém để nâng cao kiến thức, thái độ về phòng nôn trớ cho trẻ sơ sinh.

https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.741

Từ khóa

Kiến thức, thái độ, nôn trớ ở trẻ sơ sinh Knowledge, attitudes, newborn with vomiting
PDF Download: 146 View: 598

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Gia Khánh. Hội Chứng Nôn, Trớ ở Trẻ Em- Bài Giảng Nhi Khoa - Tập 1. Nhà xuất bản y học. 2013.

Pedia trick Emergency Medicine Practice. Evidence-Based Management Of Neonatal Vomiting In The Emergency Department. https://www.ebmedicine.net/topics/gastrointestinal/neonate-emesis-vomiting.

Koutri E, Papadopoulou A. Eosinophilic Gastrointestinal Diseases in Childhood. Ann Nutr Metab. 2018;73 Suppl 4:18-28. doi:10.1159/000493668.

I N Ize-Iyamu, B D Saheeb. Feeding interventionin cleft lip and palate babies: a practical approach to feeding efficiency and weight gain. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011. Sep;40(9):916-9. doi: 10.1016/j.ijom.2011.04.017

Borowitz KC, Borowitz SM. Feeding Problems in Infants and Children. Pediatric Clinics of North America. 2018;65(1):59-72. doi:10.1016/j.pcl.2017.08.021.

Kesterton AJ, Cleland J. Neonatal care in rural Karnataka: healthy and harmful practices, the potential for change. BMC Pregnancy Childbirth. 2009;9(1):20. doi:10.1186/1471-2393-9-20.

Adigun AS, Olabisi AP, Ogbeye GB, Kehinde A. New Born Care Practices and Knowledge of Risk Factors Associated with Neonatal Mortality among Post Natal Mothers in Ibadan. International Journal of Caring Sciences, 2018 Volume 11 | Issue 2| Page 1050.

Yadav SP, Saund M, Thakur J et al. Knowledge, attitude and practices on the care of the newborn in postnatal mothers delivering at a tertiary care centre in Nepal. Sri Lanka J Child Health. 2016;45(3):189. doi:10.4038/sljch.v45i3.8027.

Nguyễn Thị Tú Ngọc. Kiến thức của các bà mẹ về các chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh, các dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ sơ sinh và một số yếu tố liên quan tại bệnh Viện Trung ương Thái Nguyên năm 2019. TNU Journal of Science and Technology. 2020;225(01):87-92.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng