[1]
Trần, T.V.A., Đinh, Q.T., Nguyễn, A.T., Đinh, T.H. và Vũ, T.H. 2018. Một số khó khăn của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định khi tham gia học tập theo hệ thống tín chỉ năm học 2016 - 2017. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 1, 3 (tháng 9 2018), 70–76.