[1]
Tăng, T.H., Tăng, T.H. và Đỗ, M.S. 2020. Một số yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp ở Điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 3, 5 (tháng 11 2020), 46–55.