[1]
Nguyễn, T.B.T., Trần, T.H.O. và Bùi, T.D. 2020. Nhận thức của Điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 3, 5 (tháng 11 2020), 148–157.