[1]
Truong, T.A., Nguyen, T.N. và Que, A.T. 2021. Quality of life among hiv-infected patients receiving arv treatment at Nghe An friendship general hospital in 2019. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 4, 1 (tháng 3 2021), 155–160.