[1]
Trần, T.V.A. và Đinh, T.H. 2021. Đánh giá công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định giai đoạn 2018-2020. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 4, 2 (tháng 6 2021), 40–48.