[1]
Mai, T.T.H. và Hoang, T.K.Y. 2022. Organizational commitment among nurses at Nam Dinh general Hospital. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 5, 1 (tháng 2 2022), 42–52. DOI:https://doi.org/10.54436/jns.2022.1.394.