[1]
Dương, T.N.M. và Khang, T.D. 2022. Thực trạng chăm sóc, theo dõi ống thông động mạch của điều dưỡng tại khoa hồi sức tích cực 2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2021. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 5, 03 (tháng 7 2022), 72–79. DOI:https://doi.org/10.54436/jns.2022.03.402.