[1]
Lê, T.H. 2022. Đặc điểm lâm sàng và thực trạng chẩn đoán ung thư thanh quản tại một số bệnh viện ở Hà Nội hiện nay. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 5, 02 (tháng 5 2022), 115–123. DOI:https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.445.