[1]
Dang, T.H. và Do, M.S. 2022. Satisfaction of nursing learners with training activities of Hanoi Obstetrics and Gynecology hospital in 2022. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 6, 01 (tháng 12 2022), 6–13. DOI:https://doi.org/10.54436/jns.2023.01.505.