[1]
Phạm, T.V., Nguyễn, T.N. và Đặng, T.A. 2022. Kiến thức, thái độ và thực hành tiêm tĩnh mạch an toàn của sinh viên Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội năm 2021-2022. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 5, 04 (tháng 10 2022), 13–23. DOI:https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.521.