[1]
Vũ, V.T. và Thân, T.B. 2023. Thực trạng stress của điều dưỡng viên tại trung tâm y tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 6, 02 (tháng 3 2023), 6–15. DOI:https://doi.org/10.54436/jns.2023.02.585.