[1]
Nguyễn, T.N., Trần, K.L., Phạm, H.T., Hà, H.H. và Nguyễn, T.H.L. 2023. Kiến thức và thái độ về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ em dưới 6 tuổi của cán bộ y tế tuyến xã tại Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - 2023. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 6, 06 (tháng 11 2023), 15–24. DOI:https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.699.