(1)
Đinh, T. P. H.; Mai, A. Đào. Thực hành dự phòng phơi nhiễm Viêm Gan B của Sinh Viên đại học điều dưỡng năm Hai Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. JNS 2018, 1, 54-59.