(1)
Trần, T. V. A.; Đinh, Q. T.; Nguyễn, A. T.; Đinh, T. H.; Vũ, T. H. Một số Khó khăn của Sinh Viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định Khi Tham Gia học tập Theo hệ thống tín chỉ năm học 2016 - 2017. JNS 2018, 1, 70-76.