(1)
Tăng, T. H.; Tăng, T. H.; Đỗ, M. S. Một số yếu tố Liên Quan đến Stress nghề nghiệp ở Điều dưỡng Viên tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019. JNS 2020, 3, 46-55.