(1)
Nguyễn, T. B. T.; Trần, T. H. O.; Bùi, T. D. Nhận thức của Điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng. JNS 2020, 3, 148-157.