(1)
Trần, T. V. A.; Đinh, T. H. Đánh Giá công tác giáo dục chính trị Tư tưởng Cho Sinh Viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định Giai đoạn 2018-2020. JNS 2021, 4, 40-48.