(1)
Đào, T. P.; Đặng, B. U.; Phạm, T. T. Đánh Giá thực hành Quy trình kỹ thuật Tiêm tĩnh mạch của Sinh Viên Cao đẳng điều dưỡng năm 2 tại các Khoa lâm sàng Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2018. JNS 2020, 3, 05-13.