(1)
Hồ, T. L. V.; Võ , T. H. C.; Nguyễn, T. K. N.; Hoàng, T. L. A.; Trần, T. H.; Trần, T. K. T. Ý định Và thái độ đối với việc Tiêm phòng Vaccine Covid-19 của Học Sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền quận Hải Châu- Đà Nẵng Và học Sinh Trường Trung học phổ thông Yaly huyện Chư Păh-Gia Lai. JNS 2022, 5, 49-60.