(1)
Nguyễn, N. Q.; Đặng, V. Đức. Thực trạng kiến thức sử dụng thuốc chống đông đường uống của người bệnh Rung Nhĩ không Do bệnh Van Tim tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. JNS 2022, 5, 34-43.