(1)
Phan, T. M. T.; Đỗ, T. H. Tỷ lệ Và Nguyên nhân Sai sót thuốc Trong thực hành lâm sàng Theo nhận thức của Sinh Viên cử nhân điều dưỡng năm 4 Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. JNS 2022, 5, 110-123.