(1)
Vũ, V. T.; Thân, T. B. Thực trạng Stress của điều dưỡng Viên tại Trung tâm Y Tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2022. JNS 2023, 6, 6-15.