(1)
Đặng, T. H.; Trịnh, T. L. A. Khảo sát sự hài lòng của học Viên đào tạo Theo Nhu cầu về sản phụ Khoa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. JNS 2023, 6, 16-22.