(1)
Nguyễn, T. V. A.; Trương, T. A. . Đánh Giá Thay đổi kiến thức Và thái độ về phòng bệnh sán Lá Gan lớn ở người bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ Sau giáo dục sức khỏe. JNS 2023, 6, 34-43.