Trần, T. V. A., Đinh, Q. T., Nguyễn, A. T., Đinh, T. H., & Vũ, T. H. (2018). Một số khó khăn của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định khi tham gia học tập theo hệ thống tín chỉ năm học 2016 - 2017. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(3), 70–76. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/146